Proteocephalus

Proteocephalus

also known as: Proteocephalus ambloplites, bass tapeworm