Pleistophora

Pleistophora

also known as: Neon Tetra Disease, Pleistophora hyphessobryconis