Nitzschia sturionis

Nitzschia sturionis

also known as: sturgeon gill trematode