Myxobacteria

Myxobacteria

also known as: slime bacteria