Bothriocephalus acheilognathi

Bothriocephalus acheilognathi